Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

1.Veri Sorumlusu

İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 2 2012 01 01 1004595 059 12 85 000 sicil numarası ile kayıtlı, Organize Sanayi Bölgesi Karaağaç Mah. 9.Sok. No:3 59520 Kapaklı, TEKİRDAĞ bulunan Setaş Kimya San.A.Ş. Şirketi’ dir.

Setaş kimya San.A.Ş.olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine azami özen göstermekteyiz. Bu kapsamda, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında Veri Sorumlusu olarak sizleri en şeffaf şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.

2.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Tarafımıza ilettiğiniz ve tarafımızca toplanan kişisel verileriniz; insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icrası, özlük ve finansal faaliyetlerin yürütülmesi, iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası, yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin takibi ve denetimi, disiplin süreçlerinin planlanması ve icrası, şirket içi atama-terfi ve işten ayrılma süreçlerinin planlanması ve icrası, personel temin süreçlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, çalışanlara iş kıyafeti sağlanması süreçlerinin planlanması ve icrası, performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı ile etkinlik süreçlerinin planlanması ve icrası, tanıtım süreçlerinin yürütülmesi, şirketin yüklendiği mal/hizmet üretim ve operasyon süreçleri ile destek hizmetlerinin yürütülmesi , Tedarikçi/İş Ortaklarımızla Sözleşme Sürecinin Yürütülmesi Ve Sonuçlandırılması, İletişim Ve Destek (Talebiniz Üzerine), Yasal Yükümlülüklere Uyum, Raporlama Ve Denetim, Hak Ve Menfaatlerin Korunması amaçlarıyla işlenmektedir.

3.Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar dahilinde Kanun’un 8 ve 9. maddeleri uyarınca, Kişisel verileriniz; iş sözleşmeniz gereği ödeme yükümlüğümüzün yerine getirebilmesi için gerekli bilgilerin bankaya aktarılması vb. gereklilikler gibi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında gerekli işlemlerin yapılabilmesi / işe giriş ve sağlık biriminin görevi ile ilgili, tüm raporların tutulması ve sigortalılık işlemlerinin yürütülmesi veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kurumsal programların kullanılması, iş sürekliliği ve iş geliştirme faaliyetleri için alınan mal, hizmet ve yazılımların kullanılması, şirketin yüklendiği edimlerin yerine getirilmesi gibi veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartları dâhilinde; özel nitelikli kişisel verileriniz ise kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde veya açık rızanız alınmak koşuluyla iş ortaklarımıza, müşterilerimize, iştiraklerimize, grup şirketlerimize, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır. Bununla birlikte kişisel verileriniz, sunucuları ve bulut sistemleri yurt dışında bulunan yurt içi iş ortaklarımız ile yurt dışında mukim iş ortaklarımıza, mal/hizmet aldığımız yabancı tedarikçilerimize, yabancı müşterilerimize, hukuken yetkili yabancı kamu kurum ve kuruluşlarına; açık rızanız alınmak koşuluyla veya ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun izninin bulunması koşuluyla aktarılmaktadır.

4.Yöntem ve Hukuki Sebep

Kişisel verileriniz; iş görüşmeniz, işe girişiniz ve işin devamı boyunca; fiziken teslim ettiğiniz bilgi ve belgeler, elektronik ortamda ilettiğiniz bilgi ve belgeler aracılığıyla ve tarafımızca bizzat veya 3. kişilerden fiziki, elektronik ortam araçları ile otomatik, kısmen otomatik veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla yazılı veya sözlü olarak toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi işleme faaliyetlerimiz, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı şekilde ve 6698 sayılı Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtildiği üzere; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak veya açık rızanız alınarak gerçekleştirilmektedir.

5.Başvuru Usul ve Esasları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

a. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

b. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

c. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

e. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

g. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde Organize Sanayi Bölgesi Karaağaç Mah. 9.Sok. No:3 59520 Kapaklı, TEKİRDAĞ adresine yazılı olarak, setaskimyasan@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa Setaş Kimya San. A.Ş daha önceden bildirdiğiniz ve Setaş Kimya San. A.Ş. sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile kvkk@setas.com.tr adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Veri Sahibi tarafından iletilen taleplerde, veri sahibinin adı, soyadı, başvuru yazılı ise imzası, TC kimlik numarası ya da yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde on sayfaya kadar ücret alınmayacak olup, Setaş Kimya San. A.Ş. son sayfanın üzerindeki yanıtlar için mevzuatın öngördüğü ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, talepte bulunulan Veri Sahibi, talepte bulunan kişiden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilir.